benperod
Building Environmental Performance Open Dialogue
LinkedIn  Twitter  Facebook  English
      
  Στρατηγική προσέγγιση -   μάνατζμεντ
  Κτιριακό κέλυφος
  Γεωμετρία κτιρίων -
  παθητικός σχεδιασμός
  Φωτισμός εσωτερικών   χώρων
  Ψύξη Θέρμανση Αερισμός
  Ενέργεια χαμηλών ρύπων
  Υβριδικές προσεγγίσεις
  Βιωσιμότητα & ειδικά βάρη
  Διαχείριση δεδομένων
  Ενεργειακοί υπολογισμοί
  Αειφόρος αστικός   σχεδιασμός
  Τί συμβαίνει στην πράξη
Υβριδικές λύσεις

Διπλές προσόψεις με Φωτοβολταϊκά πάνελ  Μια στρατηγική προσέγγιση

Μια στρατηγική προσέγγιση στην περιβαλλοντική απόδοση κτιρίων
Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου του Κιότο (2005 όσον αφορά την παγκόσμια κλιματική αλλαγή) έχει αυξηθεί δραστικά, με ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών ζητημάτων να βρίσκεται σήμερα υπό αξιολόγηση.

Βρισκόμαστε πλέον σε θέση να διορθώσουμε καταλλήλως

 • αυτό που χτίζουμε
 • με τι το χτίζουμε
 • πώς το χτίζουμε
με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης στους εσωτερικούς και περιβάλλοντες χώρους, όχι μόνον των κτιρίων αλλά και ολοκλήρων των πόλεών μας.

Οι ομάδες σχεδιασμού αναμένεται στο εξής να μπορούν να εντοπίζουν τις προοπτικές βελτίωσης ενός κτιρίου όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων και να ενσωματώνουν στα σχέδιά τους όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά - λύσεις αειφορίας, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των προσδοκιών επενδυτών και τοπικών κοινοτήτων.

Οι αξιολογήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης κτιρίων διασφαλίζουν ότι οι ομάδες σχεδιασμού δεσμεύονται όσον αφορά την

 • μέτρηση και καταγραφή του βαθμού στον οποίο τα κτίρια επιβαρύνουν το περιβάλλον
 • αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας ποικιλίας φιλικών περιβαλλοντικά λύσεων
μέσω συστηματοποιημένης διαδικασίας συνοδευόμενης από επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Η παλαιότερη, πιο εμπεριστατωμένη και αναγνωρισμένη μέθοδος αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων στην Ευρώπη είναι αναμφίβολα η πιστοποίηση BREEAM του Ηνωμένου Βασιλείου (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Η πιστοποίηση BREEAM καλύπτει τον οικιακό τομέα, αλλά και κτίρια επαγγελματικής χρήσης. Διαχειρίζεται έργα που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων, την ανακαίνιση υπαρχόντων, κτίρια ήδη υπό λειτουργία (σε χρήση) και επιπλέον έχει υιοθετήσει μια πρόσθετη πιο ολιστική προσέγγιση, έχοντας εισάγει μια μέθοδο αξιολόγησης της απόδοσης αειφορίας σε κλίμακα κοινοτήτων.

Σε μια προσπάθεια να δοθεί προτεραιότητα στους κυριότερους παράγοντες περιβαλλοντικής απόδοσης, ίσως ο πιο ευρέως αποδεκτός χώρος για να ξεκινήσει κανείς, να είναι η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Ως τέτοια θεωρείται η σχετική ενέργεια που καταναλώνει ένα κτίριο σε σύγκριση με το υπάρχον και το μελλοντικό κτιριακό απόθεμα. Αυτή η ενέργεια σχετίζεται με την ποσότητα που απαιτείται για τη διατήρηση των ενοίκων σε ικανοποιητικά επίπεδα άνεσης όσον αφορά τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ποιότητα του αέρα και τον φωτισμό.

Μια στρατηγική προσέγγιση προς την ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα ακόλουθα βήματα:

 • Επικεντρωθείτε σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις εξωτερικές συγκεκριμένες κατά τόπο κλιματολογικές συνθήκες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνθήκες εσωτερικής άνεσης.
 • Συγκεντρώστε όλες τις ειδικότητες του λεπτομερούς σχεδιασμού όσο το δυνατόν νωρίτερα (Εργολήπτες, Διαχειριστές έργων, Εργολάβοι, Εκτιμητές προϋπολογισμού και κοστολόγησης έργων, Μηχανικοί πολεοδομίας, Αρχιτέκτονες, Φυσικοί των κτιρίων, Πολιτικοί μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι, Ειδικοί συστημάτων παραγωγής ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, Σχεδιαστές μοντέλων θερμικής προσομοίωσης, Σχεδιαστές λύσεων φωτισμού εσωτερικών χώρων, Ενεργειακοί επιθεωρητές, Σχεδιαστές έξυπνων συστημάτων αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας, φωτισμού, αερισμού, ΖΝΧ, Σύμβουλοι περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικολογίας).
 • Επικεντρωθείτε αρχικά στη μείωση των ενεργειακών φορτίων μέσω του βέλτιστου σχεδιασμού της μορφής κτιρίου/γεωμετρίας και κτιριακού κελύφους εφαρμόζοντας «παθητική αρχιτεκτονική».
 • Στοχεύστε σε απλές λύσεις, εξαλείφοντας έτσι το ρίσκο αποτυχίας κατά τη διαχείριση και συντήρηση.
 • Επιλέξτε τη βέλτιστη τεχνολογία και διαστασιολόγηση της εγκατάστασης για μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας ανεξάρτητα επαληθευμένα δεδομένα.
 • Εφαρμόστε αποτελεσματική στρατηγική στα συστήματα ελέγχου κλιματισμού, αερισμού, φωτισμού για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση και μεγιστοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι η χειροκίνητη παράκαμψη είναι πάντα επιλογή.
 • Ενθαρρύνετε την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία μέσω διαχείρισης, σωστής πολιτικής, συντήρησης, παρατήρησης και ελέγχου.
 • Αναπτύξτε ένα κατάλληλο σύστημα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων ικανό να εντοπίζει γρήγορα τα σφάλματα συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση λειτουργίας κλιματιστικών, φωτιστικών, συστημάτων μηχανικού αερισμού, Ζεστού Νερού Χρήσης, παροχής νερού κλπ.
 • Συγκρίνετε την εκτιμώμενη απόδοση με την πραγματική αλλά και με τιμές αναφοράς για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πρακτική λειτουργία.
 • Εξετάστε περαιτέρω ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες στις διαδικασίες αναβάθμισης αποφεύγοντας όμως περιττές περιπλοκοτητες.
  (Ευκαιρίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία, τη συντήρηση ή σε τυχόν μετατροπές/ανακαινίσεις).
Περαιτέρω περιβαλλοντικές παράμετροι περιλαμβάνουν:
 • Διαχείριση των διαδικασιών σχεδιασμού και κατασκευής με τρόπο που εξασφαλίζει ως αποτέλεσμα ένα λειτουργικό και βιώσιμο ενεργητικό (περιουσιακό στοιχείο), όπου όλες οι πρακτικές κατασκευής διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο τρόπο και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απόψεις και οι ανάγκες των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών.
 • Κοστολόγηση κύκλου ζωής συμπεριλαμβανομένης και συντήρησης σύμφωνα με το ISO 15686-5 σχετικά με το θερμικό κέλυφος, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τους εξωτερικούς χώρους.
 • Ελαχιστοποίηση εκπομπών άνθρακα βάσει της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας για τη λειτουργία του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των ρύπων εξόρυξης, επεξεργασίας και μεταφοράς, διανομής του εκάστοτε τύπου καυσίμου που χρησιμοποιείται.
 • Προοπτικές τεχνολογιών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα υπό αξιολόγηση ξεχωριστά αναλόγως του έργου (ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, κεντρικές μονάδες συμπαραγωγής ή τριπαραγωγής θερμότητας-ψύξης-ηλεκτρισμού, αντλίες θερμότητας αέρα ή αβαθούς γεωθερμίας, αποτέφρωση απορριμμάτων, βιοκαύσιμα, κυψέλες καυσίμου).
 • Ελαχιστοποίηση κατάχρησης κατανάλωσης νερού, καταγραφή, ανίχνευση & πρόληψη διαρροών.
 • Υπεύθυνη προμήθεια βασικών οικοδομικών υλικών (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πιστοποίηση Αλυσίδας Θεματοφυλακής).
 • Μετριασμός των οικολογικών επιπτώσεων, ενίσχυση του οικολογικού πλούτου και ελαχιστοποίηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων ενός έργου στην τοπική βιοποικιλότητα της εκάστοτε περιοχής.
 • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ψυκτικών υγρών στο περιβάλλον μέσω:
  · Χρήσης υγρών με χαμηλές άμεσες επιδράσεις ισοδύναμων ρύπων CO2 όσον αφορά τον κύκλο ζωής
  · Ψυκτικών συστημάτων με χαμηλά ποσοστά διαρροών
  · Χρήσης υγρών με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
 • Ελαχιστοποίηση εκπομπών NOx από συστήματα θέρμανσης/ψύξης.
 • Ελαχιστοποίηση απορροής επιφανειακών υδάτων σε δημόσιους υπονόμους και γενικότερα στον υδροφόρο ορίζοντα.
 • Μείωση της νυχτερινής φωτορύπανσης και των οχλήσεων σε γειτονικές ιδιοκτησίες.
 • Μείωση των επιπέδων θορύβου που επηρεάζει κοντινά κτίρια ευαίσθητα στο θόρυβο.
Πριν από την ανάλυση και την περαιτέρω διερεύνηση όλων των παραπάνω τομέων, κρίνεται απαραίτητο η στρατηγική προσέγγιση να περιλαμβάνει μια βαθιά κατανόηση του ειδικού βάρους που φέρει κάθε παράμετρος (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επίδρασής της ως τμήμα ολόκληρου του σχεδιασμού) προκειμένου να εξασφαλιστεί μια οικονομικά αποδοτική βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λύση. Αναμφισβήτητα η αξιολόγηση της επενδυτικής αποδοτικότητας μπορεί να καταλήξει μια πολύ περίπλοκη διαδικασία για την ανάλυση και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τάσεων της αγοράς, των εθνικών και διεθνών δεσμεύσεων/αλλαγών στην νομοθεσία, τάσεων στην εταιρική εμπορική σήμανση και οποιωνδήποτε άλλων στρατηγικών μάρκετινγκ.

       ΕΝΟΤΗΤΑ : Ειδήσεις

· Ανακαίνιση κτιρίων Οκτ20
· Καταμέτρηση κατανάλωσης θέρμανσης Φεβ15
· Ενεργειακή μοντελοποίηση κτιρίων Νοε13Είναι τα πυρηνικά βιώσιμα?

Copyright Benperod.com